Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR และมูลนิธิวิมุตตยาลัย โดยท่านว. วชิรเมธี จัดประชุมเผยแพร่หลักพุทธศาสนา กับการทำงานด้านมนุษยธรรม

 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ร่วมกับมูลนิธิวิมุตตยาลัย โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จัดงานเสวนาวิชาการ “พุทธศาสนาและมนุษยธรรมในเอเชีย” เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด หลักพุทธศาสนากับการทำงานด้านมนุษยธรรม รวบรวมพระสงฆ์กว่า 200รูปจากประเทศต่างๆในเอเชีย อาทิ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว พม่า ศรีลังกา เวียดนาม และไทย ร่วมหารือนาน 3วัน ระหว่างวันทื่ 7-9กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 

งานเสวนา ”พุทธศาสนาและมนุษยธรรมในเอเชีย” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา เช่น ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ภิกษุณีเจิงคอม ผู้ร่วมก่อตั้งหมู่บ้านพลัมกับท่านติช นัท ฮันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาเพื่อสังคม  และอินดริกา รัตวัตติ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ UNHCR ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสังคม อีกทั้งผู้ร่วมงานยังมีโอกาสหารือร่วมกันเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของหลักพุทธศาสนาเพื่อสังคม และการทำงานด้านมนุษยธรรม ซึ่งสอดประสานกันอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความอยุติธรรมในสังคม ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาการพลัดถิ่นระดับโลกในปัจจุบัน   

 

พระสงฆ์ทั่วเอเชียแสดงคำมั่นในการผนึกกำลังพุทธศาสนา สู่การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ร่วมกับองค์กรมนุษยธรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความเห็นอกเห็นใจกันระหว่างเพื่อนมนุษย์บนโลกใบนี้  

ปฏิญญาว่าด้วยผลจากการประชุม ”พุทธศาสนาและมนุษยธรรมในเอเชีย” ได้ถูกประกาศขึ้นในวันสุดท้ายของงานประชุม 3 วัน ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR และมูลนิธิวิมุตตยาลัย โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นการนำวิสัยทัศน์ของมูลนิธิวิมุตตยาลัยเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนาเพื่อสังคม มาเชื่อมโยงกับการทำงานของ UNHCR บนพื้นฐานของหลักความเชื่อทางศาสนาและการให้ความคุ้มครองสากล งานประชุม ”พุทธศาสนาและมนุษยธรรมในเอเชีย” มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ประกอบด้วย พระสงฆ์ สถาบันการศึกษา และนักเรียนจาก 13 ประเทศ อาทิ บังคลาเทศ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว พม่า ศรีลังกา เวียดนาม และไทย

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้กล่าวว่า “คำสอนของทุกๆศาสนานั้น ต่างมุ่งเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด ดังนั้นด้วยเงื่อนไขของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและทรัพยากรที่จำกัดในปัจจุบัน เราทุกคนจึงต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อปกป้องและดูแลคนรุ่นต่อในอนาคต

นายอินดริกา รัตวัตติ ว่าที่ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ UNHCR ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “ความเชื่อทางศาสนาไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อเป้าหมายของการเข่นฆ่า หรือเป็นสาเหตุของการพลัดถิ่น การร่วมกันแบ่งปันแนวคิดที่มีพื้นฐานเดียวกันของทุกศาสนา จะเป็นการช่วยกำหนดกรอบการทำงานที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมความอดทนอดกลั้น และการเปิดใจรับความคิดเห็นของคนต่างศาสนามากขึ้น”  นายอินดริกา ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงความสำคัญขององค์กรด้านศาสนาที่มีต่อแนวทางการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะการเน้นย้ำเรื่องการให้อภัยซึ่งกันและกัน รวมถึงสันติภาพจากการอยู่ร่วมกันในสังคม

และด้วยจำนวนประชากรชาวพุทธกว่า 250 ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาค หลักคำสอนเรื่อง ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการไม่แบ่งแยกนั้น ถือเป็นหัวใจหลักที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของ UNHCR และองค์กรด้านมนุษยธรรมอื่นๆ

การประชุม ”พุทธศาสนาและมนุษยธรรมในเอเชีย” ที่จ.เชียงรายในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันค้นหาคุณค่าที่เหมือนกันในมุมมองของพระพุทธศาสนา และมนุษยธรรม ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งทางสังคม การเสริมสร้างพลังทางสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายในการประชุมยังประกอบไปด้วยกลุ่มเสวนาย่อยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การรับมือกับปัญหาข้างต้นในประเทศของตนเอง รวมถึงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก การแก้ไขปัญหาโดยมีชุมชนเป็นผู้นำ และบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านศาสนาที่มีต่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม    

โดยจากการเสวนากลุ่มย่อยหัวข้อ การก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งทางสังคม นั้นได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆ รวมถึงความต้องการที่จะนำหลักคำสอนของพุทธศาสนามาปรับใช้อย่างจริงจังในระดับชุมชน จากการเสวนายังได้ข้อสรุปอีกว่า การจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน อย่างเช่น ผู้ลี้ภัย บุคคลไร้รัฐ แรงงานอพยพ ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและความขัดแย้ง นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก  

 

  • © UNHCR

  • © UNHCR

  • © UNHCR

หัวข้อของการเสวนาในครั้งนี้ยังรวมถึง การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งของสงคราม การเสริมสร้างพลังทางสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเสวนาแต่ละหัวข้อได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา อาทิ สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และมูลนิธิสามอาร์ (3R Foundation) เป็นต้น

งานเสวนา ”พุทธศาสนาและมนุษยธรรมในเอเชีย” ได้รับเกียรติจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัยและมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นผู้กล่าวสรุปปิดงานในวันที่ 9 กรกฎาคม ซึ่ง UNHCR และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในฐานะผู้จัดงานมีความมุ่งหวังให้ งานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาและถักทอเครือข่ายชาวพุทธที่สนใจในประเด็นการทำงานเพื่อมนุษยธรรม รวมถึงก่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานด้านมนุษยธรรมระหว่างศาสนาต่างๆ ต่อไปในอนาคต

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ฮันนาห์ แมคโดนันด์ macdonah@unhcr.org, โทรศัพท์+66 64 223 6291

ธนัช จรูญรัตนเมธา jarulrat@unhcr.org,โทรศัพท์+66 89 449 5724