Skip to main content

ภาษา

 

ภัยพิบัติ และกรณีฉุกเฉิน

การเตรียมรับมือและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

ยูเอ็นเอชซีอาร์มักจะเผชิญกับภาวะฉุกเฉินซึ่งต้องการการตอบสนองอย่างทันที เช่น การต่อสู้กันอย่างรุนแรงอันมีผล ทำให้ผู้คนจำนวนหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน หรือการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ทำให้คนหลายร้อยคนต้อง พลัดถิ่น ซึ่งนั่นหมายความว่ายูเอ็นเอชซีอาร์จะต้องส่งความช่วยเหลือและผู้เชี่ยวชาญอย่างเร่งด่วนไปยังพื้นที่ที่ได้ รับผลกระทบโดยไม่มีการล่าช้า การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้คนเหล่านี้มักเป็นก้าวแรกของการให้ความคุ้มครอง และการบำบัดฟื้นฟูในระยะยาว

ในการเตรียมรับมือและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้รวบรวมทีมงานที่มีทักษะที่หลากหลายและ เตรียมพร้อมสำหรับการโยกย้ายไปที่ใดก็ได้ในโลกภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากได้รับคำสั่ง ยูเอ็นเอชซีอาร์ยังได้ สำรองเครื่องอุปโภคฉุกเฉินไว้ที่กรุงโคเปนเฮเกนและดูไบสำหรับทดแทนเมื่อปัจจัยในการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ ขาดตลาด เรายังได้ทำความตกลงระยะยาวกับผู้ขนส่งลำเลียงสินค้าและบริษัทโลจิสติกส์ และพัฒนาเครือข่ายกับ ผู้จัดส่งสินค้า และองค์กรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั่วโลก

นี่หมายความว่า ยูเอ็นเอชซีอาร์มีความสามารถที่จะตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อคนถึง 500,000 คน ได้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม และยูเอ็นเอชซีอาร์สามารถที่จะระดมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษจำนวน 300 คน ได้ภายใน 72 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มาจากทีมช่วยเหลือฉุกเฉินของเรา ยูเอ็นเอชซีอาร์ยังได้พัฒนาระบบรองรับการระดมทุนฉุกเฉินเพื่อมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ล่าช้า

ในการที่จะรักษาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนี้ไว้ ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้พัฒนาโครงการฝึกอบรมขึ้นและจัดให้มี การฝึกอบรมเป็นประจำ การฝึกอบรมนี้รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครของทีมช่วยเหลือฉุกเฉินของยูเอ็นเอชซีอาร์ทั้งหมด การฝึกอบรมนี้มีระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ และจะถูกจัดขึ้น 4 ครั้งต่อปีสำหรับ 40 คน และสร้างสถานการณ์ เสมือนจริงในภาวะฉุกเฉินมากที่สุด หัวข้อหลักในการฝึกอบรมได้แก่ การสร้างทีม การวางแผนฝฏิบัติการ ระบบการเงินและการบริหาร ทักษะการสื่อสารและต่อรอง ความปลอดภัย การประสานงานและการแบ่งปันข้อมูล โทรคมนาคม และการให้ความคุ้มครองด้านมนุษยชน

ในขณะเดียวกัน ศูนย์อีเซ็นเตอร์ (eCentre) ของยูเอ็นเอชซีอาร์ในกรุงโตเกียวก็ช่วยปรับปรุงศักยภาพในการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อ ภาวะฉุกเฉินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคผ่านทางการจัดการฝึกอบรมเฉพาะทางและเครื่องมือการสร้างเสริมศักยภาพต่าง ๆ ยูเอ็นเอชซีอาร์ยังได้มีส่วนร่วมในการทำงานระหว่างองค์กร เพื่อเสริมสร้างระบบเตือนภัยและการ-เตรียมพร้อมให้เข้มแข็งขึ้น

UNHCR Handbook for Emergencies, พิมพ์ครั้งที่ 3 คู่มือสำหรับการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานในภาวะฉุกเฉิน

UNHCR in Dubai: Helping Rebuild Lives แผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สำรองเครื่องอุปโภคสำหรับภาวะฉุกเฉินของยูเอ็นเอชซีอาร์ ณ กรุงดูไบ

ยูเอ็นเอชซีอาร์ในประเทศไทยได้ร่วมให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ได้แก่ ภัยพิบัติสึนามิในทะเลอันดามัน ไซโคลนนาร์กีส และล่าสุด ภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่ประเทศปากีสถาน ซึ่งเงินทุนที่ยูเอ็นเอชซีอาร์ระดมทุนจากในประเทศไทยและทั่วโลกได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าสองล้านคน

แปลโดย คุณวรรณจันทร์ ไชยมนตรี