Skip to main content

ภาษา

การบริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

   

 

การบริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

เนื่องจากในตอนนี้ทางองค์การได้เพิ่มช่องทางในการรับบริจาค และประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให้สะดวกต่อท่านผู้บริจาคที่อาจไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่ของเราได้ทำการบริจาคผ่านทางโทรศัพท์ด้วย พนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นตัวแทนของยูเอ็นเอชซีอาร์ โดยตรง การบริจาคผ่านพวกเขาจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และตอบคำถามได้โดยทันที และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการลงทะเบียนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

ชื่อพนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์

วรรณิศา วิลานนท์ 
ณัฐพงศ์ อำพรรณ์กาญจน์ 
มณสิชา ธรรมจักร 
โชติกา ศรีบุญ 
จันทราภา วงษ์คำพล 
สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ 
 
ณัชชา กาญจนบำรุง  
พิมพ์วลัญช์ เอี่ยมอุดม 
กมลชนก  สีเงินยวง  
  
ศิวพร กอนนาค  
ภาวิตา แสงสาย  
พีรพงษ์ แสนสงค์  
ศิริโชค ลาวบัญฑิตย์  
ภีรัช พีรพรวิพุธ  
คีตระภัทร พร้อมญาติ
พนิดา เลิศไกร 
ภีรัช พีรพรวิพุธ
 
สุภาภรณ์ หาญบุญธรรม
ภาสุธา นันตะชัย
อังคณา โลจันทึก
วีรภรณ์ ขำเจริญ
จุฑามาศ ปราบใหญ่
 
 
หมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์
1. 02-206-2144 (สามารถโทรเข้าเพื่อบริจาคได้)
202-056-0010 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
3. 02-157-9400 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
4. 02-508-8474 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)