Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

นาย ปียะวัชร แซ่โง้ว

นางสาว อรวรรณ จันทร์เพชร

นาย ทินกร พร้อมกลาง

นางสาว กัญญาณัฐ สุขมิ่ง

นาย วิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นาย จิตพล อินทรประชา

นางสาว ธันย์ชนก พลหาญ

นาย ศุภรักษ์ บริพันธ์

นางสาว ศุภิสรา แววบุตร

นางสาว ปัทมา เสมโซ๊ะ

นาวสาว วนิลลา เชมนะศิริ

นาย สุพิชฌาย์ รักษาแก้ว

นางสาว ธัญญาเรศ เทพฝอย

นางสาว วราภรณ์ วารุลังค์

นางสาว ณัฐกานต์ ผลเดช

นางสาว ปิณฑิรา ไชยวงค์

นาย ภัชรกานต์ ทองคำ

นางสาว อภิญญ์ พรหมจันทร์

นาย ธรรมนาถ จุฬารัตนาภรณ์

นางสาว สุกฤตา องคสิงห

นางสาว ณิรินทร์ นพวิมลรัตน์

นางสาว จันทร์จิรา วงศ์ยศ

นาย ชญานนท์ เสียงล้ำ

นางสาว ชไมพร จันทร์อ้น

นางสาว วรรณรัชต์  สมบูรณ์

นางสาว ลาตีฟะห์ ดะแซ

นางสาว สุดารัตน์ อยู่ลืม

นางสาว นุชนาถ วงค์กาไชย

นาย ชัยวัฒน์ วัดเฉลยทอง

นางสาว ศศิภา  สุริยสมบูรณ์

นางสาว รสสุคนธ์ เพ็ญจันทร์

 

นาย ชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล

นาย วรุตม์ นิลเอวะ

นาย สุรดิษ ศรีสันติสุข

นาย อณวัช ถาวรเจริญพนธ์

นาย อธิพงศ์ นวลสีทอง

นาย ปิยเวช อัมพร

นางสาว อารียา คะลีล้วน

นาย พงศกร ธนวัฒน์

นางสาว รมิดา ทองน้อย

นางสาวณัฐธิดา ขันธรักษา

 

นาย ณัฏฐพัชร์ แย้มสะอาด

นาย ภัทรพล ลิมปสวัสดิ์ไพศาล

นาย ชัชวาล โตรื่น

นาย สุทธิพงษ์ เหลืองวิริยะ

นาย นิติกร นันทะญาติ

นางสาว เบญจรัตน์ ยิ่งเกียรตินนท์

นางสาว ณัฐธิดา เเวววงศ์

นาย คุณานนท์ สุขเจริญ

นาย อนุพงษ์ อาบพรมราช

นางสาว ดนยา เมืองภักดี

 

นาย พัสกร ภักดีมงคล

นาย อภิบาล เที่ยงแก้ว

นางสาว โสภาวรรณ ขำเจริญ

นาย แอลลอน นอร์แมน

นาย ลุค เฮฟเฟอร์แนน

นางสาว สายสุทธา  พิมพ์ขาว

นางสาว นัทฐา ปรานรักษา

นางสาว จุรีวรรณ แซ่เตี่ย

นาย จิรายุส ใคร่ครวญ

นาย ธนกร เนื่องจำนงค์

นางสาว พิชยา แซ่ลิ้ม

นางสาว ณัขพิมพ์  เอกพิชัยบุตร

นางสาว อุไรวรรณ มากทอง

นาย Jaun Pierre 

นาย ชัยพร  อวยพร

นางสาว สกาวรัตน์ นาดอน

นางสาว จิรัชญา โสพันธ์ภักดี

นางสาว อมิตา เข้าใจการ

นางสาว สิริยาภรณ์ บุญเกิด

นางสาว คันธรส จันทรา

นางสาว ฐิติรัตน์ ทองคำ

นางสาว เปมิกา สุขสายเมือง

นาย นัทชานันท์ ทองบาง

นาย วิศรุต ติลการยทรัพย์

นางสาว พนัชกร เลานภากุล

นางสาว สุภาพร คงลา

นาย ธีรภร แสงลอย

นาย เกียรติศักดิ์ กันจันวงค์