Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

นาย ปียะวัชร แซ่โง้ว

นางสาว อรวรรณ จันทร์เพชร

นาย ทินกร พร้อมกลาง

นางสาว กัญญาณัฐ สุขมิ่ง

นาย วิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นางสาว นุรฮายาตี มะมิง

นางสาว อารียา ขุนจันทร์

นาย จิตพล อินทรประชา

นางสาว สกุลรัตน์ กุลกิจ

นางสาว ธันย์ชนก พลหาญ

นาย ศุภรักษ์ บริพันธ์

นางสาว สุมัตรา คงแตง

นางสาว ณัฐชยา สนพะเนา

นางสาว ศุภิสรา แววบุตร

นาย ปริชญ์ศักดิ์ มากชลบท

นางสาว ปัทมา เสมโซ๊ะ

นางสาว วรรณลานนา โกษะยาอัฑฒทรัพย์

นาวสาว วนิลลา เชมนะศิริ

นาย สุพิชฌาย์ รักษาแก้ว

นางสาว วรรณวิภา นัฐกรานต์นุวัฒน์

นางสาว วิษณ์รัตน์ เบนไซเปา

นางสาว วรธนกาญจน์ แก้วแก่น

นางสาว ธัญญาเรศ เทพฝอย

นางสาว วราภรณ์ วารุลังค์

นางสาว ณัฐกานต์ ผลเดช

นาย ยุทธศักดิ์ คำมีมา

นางสาว ปิณฑิรา ไชยวงค์

นางสาว เบญจวรรณ แก้วมาตย์

นายภัชรกานต์ ทองคำ

นางสาวอภิญญ์ พรหมจันทร์

 

นาย กิตติศักดิ์ วัจฉลพงษ์   

นาย ธนชัย ทรัพย์มี

นาย ธนกร อัยกร

นางสาว ณิชกานต์ จันภิรมณ์

นางสาว พลอยพรรณาราย สุขพรศิริ

นางสาว คัทลียา หาญพิสุทธิกุล

นาย อารียะ เจริญธรรม

 

นาย พรหมพล ศรีมานพ

นางสาว นริศรา  นาคำโฮม

นางสาว พรสุดา ฤทธิ์มนตรี

นางสาว ขวัญจิรา วัฒนสืบสิน

นาย ภานุ สุวรรณศรี

นาย ธนาวุฒิ สุทธินุ่น

นางสาว ระวีวรรณ เปลี่ยนสันเทียะ

นาย ยศพล วงค์เจริญ

นางสาว อชิรญา ภิญญาพงษ์

นาย ศุภสัณห์ วุฒิลักษณ์

นางสาว ปภาวี อบรมชอบ

นางสาว รชยา วงษ์ดวง

นายณรงค์ศักดิ์ จงวิไลเกษม

นางสาว ชุติมน ตั้งพงศ์เสถียร

นางสาวปรินุช บุนนาค

นาย สุรพัศ เศรษฐวิทยานุกิจ

 

นาย อภิบาล เที่ยงแก้ว

นางสาว โสภาวรรณ ขำเจริญ

นาย แอลลอน นอร์แมน

นาย ลุค เฮฟเฟอร์แนน

นางสาว สายสุทธา  พิมพ์ขาว

นางสาว สุทธิรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 

นาย ศิริชัย สุรชาติเมธินทร์ 

นางสาว จุรีวรรณ แซ่เตี่ย

นาย จิรายุส ใคร่ครวญ

นาย ธนกร เนื่องจำนงค์

นาย พิชเญศ สภากาญจน์ 

นาย ฆนีกร โตศิริ

นางสาว กานต์ชนก กิตติประภานันท์

นางสาว พิชยา แซ่ลิ้ม

นางสาว ณัขพิมพ์  เอกพิชัยบุตร

นางสาว อุไรวรรณ มากทอง

นาย Jaun Pierre 

นาย ชัยพร  อวยพร

นาย สิริศักดิ์  อับดุลบุตร

นางสาว สกาวรัตน์    นาดอน

นางสาว จิรัชญา  โสพันธ์ภักดี

นาย ณัฐภูมิ  สุคำภา