Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

 

  

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

นาย ปียะวัชร แซ่โง้ว

นางสาว อรวรรณ จันทร์เพชร

นาย ทินกร พร้อมกลาง

นาย วิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นาย จิตพล อินทรประชา

นาย ศุภรักษ์ บริพันธ์

นาย สุพิชฌาย์ รักษาแก้ว

นางสาว ธัญญาเรศ เทพฝอย

นางสาว ปิณฑิรา ไชยวงค์

นาย ภัชรกานต์ ทองคำ

นางสาว อภิญญ์ พรหมจันทร์

นางสาว สุกฤตา องคสิงห

นางสาว วรรณรัชต์  สมบูรณ์

นางสาว ปัทมาวรรณ จำปาทอง

นางสาว เมธาวี ภัทรศุภมงคล

นางสาว สโรชา ภาคิณวณิชญากุล

นางสาว จิตอนงค์ ผ่องแก้ว

นาย ปฏิภาณ ตันติภูษานนท์

นาย พฤฒิพล คนงาน

นาย เทอดศักดิ์ สุขหร่อง

นาย สิรวิชญ์ บัวบูรพาจารย์

นางสาว นรินทร เภาพันธ์

นาย บุญเลิศ บุญยะไทย

นางสาว อภิญญา ผดุงโชค

นางสาว สดาญา ดาวดวงน้อย

นาย ชญานนท์ เสียงล้ำ

นางสาว ณัฐกานต์ ผลเดช

นางสาว สุชาดา ปุ่มแก้ว

นาย อารักษ์ อ่อนชิต

นางสาว ยีฮาน ขาเร็ง

นางสาว ธนิษฐา อุ่นอุโมงค์

นางสาว ชลินภากรณ์ อัศวโชค

นางสาว บุญญานุช ตามัน

นางสาววาสนา จำรูญเกียรติกุล

นางสาวณัฐิยา รัตนวิเชียรไชย

นางสาวกิรณา นุ่มอ่อน

 

นาย ชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล

นาย ตฤณ แก้วตา

นาย เสกสรร ริปุฤทธิชัย

นาย วรุตม์ นิลเอวะ

นาย สุรดิษ ศรีสันติสุข

นาย อณวัช ถาวรเจริญพนธ์

นาย อธิพงศ์ นวลสีทอง

นาย ปิยเวช อัมพร

นางสาว อารียา คะลีล้วน

นาย พงศกร ธนวัฒน์

นาย สิทธิพันธ์ ธีทัตติณห์

นางสาว มาริษา นริศตระกูลชัย

นางสาว ชัญญา รัตนพันธ์

นาย ศุภธัช โพธิ์นิ่มแดง

นางสาว จิตตินี กัณหา

นางสาว เหมือนดาว บุญรัตน์

นาวสาว ณิชา อุรัมภากรณ์

นางสาว ศุทธิณี เทิดอวยพร

นางสาว มินตรา โพธิ์พิพัฒนกุลเดช

นางสาว ทยาภา ชีวะนานนท์

นางสาว ปองกาญจน์ กาญจนนท์

นาย นพพล ชินมณี

 

นางสาว พัชชา สายจันยูร

นาย ภัทรพล ลิมปสวัสดิ์ไพศาล

นาย พิสิษฐ์ เดชะ

นาย นิติกร นันทะญาติ

นาย พงษ์พิทักษ์ จำปาทิพย์

นาย สรรพสิทธ เกตุแก้ว

นางสาว พิฐชญาณ์ วิริยะธนาธีรกุล

นาย ชาโรจน์ รติพรเลิศ

นางสาว จิตรา คาดหมาย

นาย ไรวินทร์ วงศ์สินไทยกร

นางสาว ธัญญาพัทธ์ มีสมกลิ่น

นาย กชกร  สีน้ำเงิน

นางสาว ชญาณิศา กันพรม

นางสาว ศศิธร ยะฝา

นายพิสิทธิ์ จิตสัตย์

นางสาว กนกวรรณ อรุณ

นางสาว วรรณภา เจริญภิญโญรักษ์

นางสาว รัตนวดี ลอยไสว

นาย เดวิด โฆษิตธนากร

 

 

นาย พัสกร ภักดีมงคล

นาย อภิบาล เที่ยงแก้ว

นางสาว โสภาวรรณ ขำเจริญ

นาย แอลลอน นอร์แมน

นาย ลุค เฮฟเฟอร์แนน

นางสาว สายสุทธา  พิมพ์ขาว

นางสาว นัทฐา ปรานรักษา

นาย ธนกร เนื่องจำนงค์

นางสาว ณัขพิมพ์  เอกพิชัยบุตร

นาย Jaun Pierre 

นางสาว สกาวรัตน์ นาดอน

นางสาว ฐิติรัตน์ ทองคำ

นางสาว เปมิกา สุขสายเมือง

นาย วิศรุต ติลการยทรัพย์

นางสาว สุภาพร คงลา

นาย เกียรติศักดิ์ กันจันวงค์

นาย ธนกฤษ เชษฐเจริญรัตน์

นางสาว ปฐมาพร ขวัญมิ่ง

นางสาว พจนารจ คมขำ

นาย อาบีน รุ่งโรจน์

นาย พุฒิกุล อาภาภรณ์นพรัตน์

นาย ธนกฤต ศุภสานสาทร

นายจิตริน ณ ถลาง

นาย ธีร์อธิศ เปาะทองคำ

นาย พงศธร เพ็งจันทร์

นาย ธนศักดิ์ เทพเสถียร

นางสาว ปวีณา กรอบจินดา

นางสาว อรัญญา หนูนะ

นาย พีรวิชญ์ อ่องกลิ่น

นาย ณกมล รักชาติ

นางสาว อินทิรา พรมใจแก้ว

นางสาว นฤมล เชียงกา

นางสาว ศิรภัสสร เติมศรีเจริญพร

นางสาว พรปวีณ์ มีกรงาม

นางสาว ศิริกัญญา สมบัติจินดา

นาย ดลชนะ ทับทิมหิน

นาย กวิน แซ่ฟุ้ง