Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

 

  

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

นาย  ปิยะวัชร แซ่โง้ว

นาย  ทินกร พร้อมกลาง

นาย  วิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นาย  จิตพล อินทรประชา

นาย  ศุภรักษ์ บริพันธ์

นาย  เทอดศักดิ์ สุขหร่อง

นาย  สิรวิชญ์ บัวบูรพาจารย์

นาย  บุญเลิศ บุญยะไทย

นาย  อารักษ์ อ่อนชิต

นางสาว  ชลินภากรณ์ อัศวโชค

นางสาว  บุญญานุช ตามัน

นางสาว  อัญชราภรณ์ ไทยทอง

นางสาว มนัสนันท์ เลิศธนารัตน์

นาย อภิชาติ เตวิน

นางสาว สาศิณี สุขเกษม

นาย ธีระยุทธ เสมอนามใจ

นางสาว ธิดารัตน์ ศิริรัตน์

นาย หิรัญรัฐ สมดวง

นาย อนุชา ฆ้องแก้ว

นางสาว ปวีณา ผิวเกลี้ยง

นาย ศศิณ สุวภาพไพบูลย์กุล

นางสาว พันธยา ปลื้มกมล

นางสาว ปิลันธน์ ไมตรีแพน

นางสาวรัตติยา ทะวงศ์เงิน

นาย นวรรต ไชยคุณา

นางสาว วชิรญาณ์ ทัศนพันธุ์

นางสาว มณฑิตา อุ่นผา

 

นาย  ชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล

นาย  เสกสรร ริปุฤทธิชัย

นาย  วรุตม์ นิลเอวะ

นาย  สุรดิษ ศรีสันติสุข

นาย  อธิพงศ์ นวลสีทอง

นาย  พงศกร ธนวัฒน์

นางสาว จันทกานต์ บุดดาวงศ์

นางสาว ชัญญานุช วุฒิเจริญภูรี

นางสาว นันท์นภัส บุญแรง

นางสาว  วรวรรณ โชตนะพันธ์

นาย  จิตรเทพ อารมย์

นาย วีระพล  อวนศรี

นาย ปราโมทย์ ปานเดย์

นางสาว พัชรพร พฤฒิอัครวาณิช

นาย ภัทรพล ทองคุ้ม

นาย นพวิทย์ นพนาคีพงษ์

นางสาว ณิดาพร หอมสมบัติ

นางสาว สาธิตา วานิชกิตติกูล

นางสาว วรกมล แดงจันทร์

นาย ทัศน์พน ธัญญะอุดม

นาย กิติคุณ พรภัทรารัตน์

นาย จิรภัทร องค์ศรีตระกูล

นางสาว ณัฐณิชา ยะพัตตะ

นาย นันท์วิทย์ แจ่มกระจ่าง

นาย กำพล ธีรสิทธิกุล

นาย ตรีกวินท์ เกียรติ์กมลชัย

นางสาว เจมจิรา น่วมสุวรรณ

นาย อรรถพล พรหมอ่อน

นางสาว เต็มศิริ เทียนลาย

นาย คณาพจน์  บุญธเนศ

นาย อธิปัตย์ พึ่งโพธิ์

นางสาว ศุภวรรณ หงษ์บริสุทธิ์กุล

นาย มธาวิน แซ่กัง

นางสาว อินธิรา แก้วมะ

นางสาว ปริตา ประพฤติ

นาย ธนศิริ ผลประเสริฐ

นาย จักรพรรณ์ จันทอก

นางสาว สุมณฑกานต์ เจริญธนวานิชย์

นาย ชลันธร ขวัญยืน

นางสาว ชนิดา โพธิ์ขาว

นางสาว ลัดดาวัลย์ ทองดี

นางสาว สรัญญา ศุภกำเนิด

นางสาว ณัฎฐณิชา บูรณธนิต

นางสาว รวิพร พึ่งปัญญาเลิศ

นาย วัชรเกียรติ ทองสมุทร

นางสาว ณัฐณิชา เทียรพันธ์

นางสาว ผกามาศ นิสสัยดี

นางสาว นทวรรณ ฉิมอ่อง

นางสาวกุลสตรี แจ่มแจ้ง

นายเกษมสันต์ สุนันท์

นางสาวอภิชยา มีพร้อมนา

 

นาย  พัสกร ภักดีมงคล

นาย  อภิบาล เที่ยงแก้ว

นางสาว  โสภาวรรณ ขำเจริญ

นาย  แอลลอน นอร์แมน

นาย  ลุค เฮฟเฟอร์แนน

นางสาว  สายสุทธา  พิมพ์ขาว

นาย  ธนกร เนื่องจำนงค์

นางสาว  วิชชุดา  ลิยงค์

นางสาว  จรรยพร หงษ์อินทร์

นางสาว  ปฐมาพร ขวัญมิ่ง

นางสาว  พจนารจ คมขำ

นาย  ธนกฤต ศุภสานสาทร

นาย  จิตริน ณ ถลาง

นางสาว  พรปวีณ์ มีกรงาม

นางสาว  วริศรา เทพศิริ

นางสาว  จุฬาพรรณ จันทร์โท

นาย  สุกฤษฏิ์ ตั้งเจริญสุขศรี

นาย วิษณุ มะธิโตปะนำ

นาย พลวัฒน์ หงษ์วิไล

นาย วรินทร์ ตนุเลิศ

นาย ธนากร แสนสงคราม

นางสาว สมพร สอดศรี

นาย ภูรินท์ ใจดี

นางสาว ปิ่นปินัทธ์ ธนัชญาอิศม์เดช

นาย ณฐมนพรรณ อุดแคว

นางสาว ณัฐธิดา เจริญโชคพัฒนา

นางสาว กรรณิการ์ น่วมบุใหญ่

นางสาว ศิริกานต์ พวงเข็มขาว

นางสาว ศิริอังคณา ชัยชนะ

นาย อริย์ธัช ปัญญาสัย

นางสาว วโรรักษ์ แสนเมืองอินทร์

นางสาว  สุพรรษา สังเกตุการณ์

นางสาว  นันท์สินี อารีย์สมาน