Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

 

  

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

นาย  ปียะวัชร แซ่โง้ว

นางสาว  อรวรรณ จันทร์เพชร

นาย  ทินกร พร้อมกลาง

นาย  วิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นาย  จิตพล อินทรประชา

นาย  ศุภรักษ์ บริพันธ์

นางสาว  เมธาวี ภัทรศุภมงคล

นาย  เทอดศักดิ์ สุขหร่อง

นาย  สิรวิชญ์ บัวบูรพาจารย์

นาย  บุญเลิศ บุญยะไทย

นางสาว  อภิญญา ผดุงโชค

นางสาว  สดาญา ดาวดวงน้อย

นาย  อารักษ์ อ่อนชิต

นางสาว  ชลินภากรณ์ อัศวโชค

นางสาว  บุญญานุช ตามัน

นางสาว  อัญชราภรณ์ ไทยทอง

นางสาว มนัสนันท์ เลิศธนารัตน์

นาย อภิชาติ เตวิน

นางสาว สาศิณี สุขเกษม

นางสาว นันทิชา มุทธากาญจน์

นางสาว ดาหลา นิยมจันทร์

นายศัสตรา ศุภศิลป์

นาย ธีระยุทธ เสมอนามใจ

นางสาว ธิดารัตน์ ศิริรัตน์

นาย สุวินัย โสบันเทา

นาย กายา วงศ์ซารา

นาย กามารูซามัน ยายอ

นางสาว จีราวัฒน์ แสงจันทร์

 

นาย  ชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล

นาย  ตฤณ แก้วตา

นาย  เสกสรร ริปุฤทธิชัย

นาย  วรุตม์ นิลเอวะ

นาย  สุรดิษ ศรีสันติสุข

นาย  อธิพงศ์ นวลสีทอง

นางสาว  อารียา คะลีล้วน

นาย  พงศกร ธนวัฒน์

นางสาว  มาริษา นริศตระกูลชัย

นางสาว  วรวรรณ โชตนะพันธ์

นาย  จิตรเทพ อารมย์

นาย ปฏิภาณ อภินาวิน

นาย ปราโมทย์ ปานเดย์

นางสาว พัชรพร พฤฒิอัครวาณิช

นางสาว อลินชฎา ศรีทอง

นางสาว ปองกาญจน์ กาญจนนท์

นาย นพพล ชินมณี

 

นางสาว  พัชชา สายจันยูร

นาย  ภัทรพล ลิมปสวัสดิ์ไพศาล

นาย  พิสิษฐ์ เดชะ

นาย  พงษ์พิทักษ์ จำปาทิพย์

นางสาว  พิฐชญาณ์ วิริยะธนาธีรกุล

นาย  กชกร  สีน้ำเงิน

นางสาว กรณิกา ชิณกะธรรม

นาย ยศภฤศ มงคลปลวัชร

นาย ธาวิน ธิติธาดา

นาย กิตติ์ นวรัตนไพบูลย์

นางสาว ศิริขวัญ พุ่มกล่อม

นางสาว ชยุดา เกลี้ยงคง

 

นาย ทวีวัฒน์ เขียวนิล

นาย นันท์วิทย์ แจ่มกระจ่าง

นางสาว ณัฐนันท์ ชูสัตยานนท์

นางสาว สุวิมล ผึ้งพูลพันธุ์ดี

นางสาว เจมจิรา น่วมสุวรรณ

นาย อรรถพล พรหมอ่อน

นางสาว เต็มศิริ เทียนลาย

นาย อัฐ เปียงน้อย

นางสาว ปริตา ประพฤติ

นาย จักรพรรณ์ จันทอก

 

นาย  พัสกร ภักดีมงคล

นาย  อภิบาล เที่ยงแก้ว

นางสาว  โสภาวรรณ ขำเจริญ

นาย  แอลลอน นอร์แมน

นาย  ลุค เฮฟเฟอร์แนน

นางสาว  สายสุทธา  พิมพ์ขาว

นางสาว  นัทฐา ปรานรักษา

นาย  ธนกร เนื่องจำนงค์

นางสาว  จรรยพร หงษ์อินทร์

นางสาว  ณัขพิมพ์  เอกพิชัยบุตร

นางสาว  ปฐมาพร ขวัญมิ่ง

นางสาว  พจนารจ คมขำ

นาย  ธนกฤต ศุภสานสาทร

นาย  จิตริน ณ ถลาง

นางสาว  พรปวีณ์ มีกรงาม

นางสาว  วริศรา เทพศิริ

นางสาว  จุฬาพรรณ จันทร์โท

นาย  สุกฤษฏิ์ ตั้งเจริญสุขศรี

นางสาว นภาเพ็ญ แคว้นอินทร์

นางสาว กิตติวรา เยี่ยมผา

นาย วิษณุ มะธิโตปะนำ

นาย ศุภมิต รัตนเสถียร

นางสาว จุฑาทิพย์ ด้วงเนียม

นาย สุทธิพงษ์ พันธ์พินิจ

นางสาว วิมลมาศ ไกรกลิ่น

นาย เอื้อการย์ พิทักษ์วัฒนนนท์

นาย วิริทธิ์ชัย พรสุทธิชัยพงค์

นางสาว  พลอยไพลิน แสงสุข

นางสาว  กรรณิกา เรืองเจริญ