Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัท แอปโค จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัท แอปโค จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

นาย ปียะวัชร แซ่โง้ว

นางสาว อรวรรณ จันทร์เพชร

นางสาว ซิมญ่า  ไพรพฤกษ์

นาย ทินกร พร้อมกลาง

นางสาว กัญญาณัฐ สุขมิ่ง

นางสาว จุฑามาศ ผิวงาม

นางสาว สโรชา ทนงาน

นาย วิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นางสาว มูรนี กามา

นางสาว นุรฮายาตี มะมิง

นางสาว จริญญา สิงคิบุตร

นางสาว อารียา ขุนจันทร์

นาย ปฏิภาณ ตันติภูษานนท์

นาย ไชยนันต์ สุปัยโญ

นายจิตพล อินทรประชา

นางสาว สกุลรัตน์ กุลกิจ

นางสาว เมทินี เทียมคำ

นางสาว ธันย์ชนก พลหาญ

นางสาว อัจฉรา มานะดี

นาย กรวิชญ์ เชี่ยวชาญวิศวกิจ

นาย ศุภรักษ์ บริพันธ์

นางสาว สุมัตรา คงแตง

นางสาว ณัฐชยา สนพะเนา

นางสาว อาทิติยาภรณ์ เดชา

นางสาว ยุวดี อินทร์ปิ่นปัก

นางสาว ชุติรดา หน่อคำบุตร

นางสาว ณัฐณิชา ขำมะลัง

นางสาว อธิตญา บำรุงรส

น.ส.วิสสุตา อำพลผล

น.ส.ศศลักษณ์ พอลลาร์ด

 

นาย กิตติศักดิ์ วัจฉลพงษ์   

นาย ธนชัย ทรัพย์มี

นาย ธนกร อัยกร

นางสาว ณิชกานต์ จันภิรมณ์

นาย พงษ์พัฒน์ ไร่เจริญ

นางสาว พลอยพรรณาราย สุขพรศิริ

นางสาว คัทลียา หาญพิสุทธิกุล

นางสาว ธันย์ชนก วงศ์เศรษฐกุล

 

นาย พรหมพล ศรีมานพ

นางสาว นริศรา  นาคำโฮม

นางสาว พรสุดา ฤทธิ์มนตรี

นาย ศศิน บุญเรือง

นางสาว ขวัญจิรา วัฒนสืบสิน

นาย ภานุ สุวรรณศรี

นางสาว พัทธนันท์ ไชยพราหมณ์

นางสาว พิชชาพร พลวารินทร์

นาย ประพันธ์ ทองนอก

นาย ธนาวุฒิ สุทธินุ่น

นางสาว ระวีวรรณ เปลี่ยนสันเทียะ

นางสาว กมลพร ศรีสำอางค์

นางสาว ทักษพร จันที

นางสาว พรรณวษา บุญพันธ์


นางสาว พัสกร ภักดีมงคล

นางสาว โสภาวรรณ ขำเจริญ

นาย ภูมิรพี ตั้งจักรวรานนท์

นาย แอลลอน นอร์แมน

นายลุค เฮฟเฟอร์แนน

นางสาว สายสุทธา  พิมพ์ขาว

นางสาว ศิริกุล บุญอุย

นาย ศิริชัย สุรชาติเมธินทร์

นาย กิตติพงศ์ เอกทัศนาวรรณ

นางสาว จุรีวรรณ แซ่เตี่ย

นาย จิรายุส ใคร่ครวญ