Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

 

  

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

นาย  วิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นาย  เทอดศักดิ์ สุขหร่อง

นาย  บุญเลิศ บุญยะไทย

นางสาว ชลินภากรณ์ อัศวโชค

นางสาว บุญญานุช ตามัน

นางสาว มนัสนันท์ เลิศธนารัตน์

นางสาว ธิดารัตน์ ศิริรัตน์

นางสาว ปิลันธน์ ไมตรีแพน

นางสาว วชิรญาณ์ ทัศนพันธุ์

นางสาว มนฤดี เกตุเจริญ

นาย ชาคริยา ธนะสินไพบูลย์

นางสาว ณัฐกฤตา อินทร์ก้อนวงค์

นาย แทนไท เสียมไหม

นาย ประณต รุจิราวรรณ

นางสาว จริยาภรณ์ เสนาวงษ์

นาย ธนัท เสนาธรรม

นาย ปวีณ ฤทธิ์งาม

นางสาว กัลปังหา แป้นถนอม

 

นาย  ชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล

นาย  สุรดิษ ศรีสันติสุข

นาย  อธิพงศ์ นวลสีทอง

นาย  พงศกร ธนวัฒน์

นางสาว ชัญญานุช วุฒิเจริญภูรี

นางสาว นันท์นภัส บุญแรง

นางสาว  วรวรรณ โชตนะพันธ์

นาย ปราโมทย์ ปานเดย์

นางสาว พัชรพร พฤฒิอัครวาณิช

นาย ภัทรพล ทองคุ้ม

นางสาว อัญชสา เพียรประเมษฐ์

นาย อติวิชญ์ สาระ

นางสาว ณัฐธิดา เกรียงกีรติกุล

นาย โสโภช โซอุงะวะ

นาย สุรเชษฐ์ ตั้งสง่ากุล

นางสาว บัวบูชา พรหมสาธร

นางสาว ชาญฌาณ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์

นาย ธัญภณกฤษ ศรีวฤทธิกุล

นางสาว ปภัสรินทร์ วัชรอนันต์สกุล

นางสาว ชลิตา จำวงศ์ลา

นางสาว ธนัชชา วงษ์กิติ

นางสาส แคเทอรีน ศิริสมบูรณ์วงศ์

นาย กำพล ธีรสิทธิกุล

นาย สุนิธิ โกมลฐิติ

นางสาว เจมจิรา น่วมสุวรรณ

นาย อรรถพล พรหมอ่อน

นางสาว เต็มศิริ เทียนลาย

นาย คณาพจน์  บุญธเนศ

นาย อธิปัตย์ พึ่งโพธิ์

นาย เมธาวิน แซ่กัง

นางสาว อินธิรา แก้วมะ

นาย ธนศิริ ผลประเสริฐ

นาย จักรพรรณ์ จันทอก

นางสาว สุมณฑกานต์ เจริญธนวานิชย์

นางสาว ภัทราภรณ์ เนานะมะบัติ

นางสาว น้ำณิชา เสนาะ

นาย กลย์ธัช กัลยาณธัช

นางสาว ปณิกาญจน์ ธรรมกิจ

นาย อัครพล เล็กบำรุง

นางสาว สรัญญา ศุภกำเนิด

นางสาว ณัฎฐณิชา บูรณธนิต

นางสาว รวิพร พึ่งปัญญาเลิศ

นาย วัชรเกียรติ ทองสมุทร

นางสาว ณัฐณิชา เทียรพันธ์

นาย อนพัทย์ อัษฎมงคลพันธ์

นาย ปรนิม จีนปรุ

นางสาว ธัญดา พุดตาลเล็ก

นางสาว พันธ์วิรา ดุลยธรรมทัศน์

นางสาว ศศิธร เลี้ยงบำรุง

นางสาว มาริสา โชติอ่ำ

 

นาย  พัสกร ภักดีมงคล

นาย  อภิบาล เที่ยงแก้ว

นางสาว  โสภาวรรณ ขำเจริญ

นาย  แอลลอน นอร์แมน

นาย  ลุค เฮฟเฟอร์แนน

นางสาว  สายสุทธา  พิมพ์ขาว

นางสาว นัทฐา ปรานรักษา

นาย  ธนกร เนื่องจำนงค์

นางสาว กฤติน อัยราน้อย

นางสาว  ปฐมาพร ขวัญมิ่ง

นางสาว  พจนารจ คมขำ

นาย  จิตริน ณ ถลาง

นางสาว  พรปวีณ์ มีกรงาม

นางสาว  วริศรา เทพศิริ

นาย วิษณุ มะธิโตปะนำ

นาย ภูรินท์ ใจดี

นางสาว ปิ่นปินัทธ์ ธนัชญาอิศม์เดช

นางสาว อิศราภรณ์ รุ่งเจริญ

นาย ปิยพันธ์ สว่างแสง

นางสาว ภัศยารินทิ์ เลิศอภิสิทธิ

นาย ภูริภพ ไพศาลศักดิ์

นางสาว นิศารัตน์ พรหมอุบล

นางสาว ดมิศรา สุจริต

นาย วริศกร แสงโก๊ะ

นางสาว ชนกานต์ ไกรษรวงค์