Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัท แอปโค จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัท แอปโค จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

นาย ปียะวัชร แซ่โง้ว

นางสาว อรวรรณ จันทร์เพชร

นาย ทินกร พร้อมกลาง

นางสาว กัญญาณัฐ สุขมิ่ง

นางสาว จุฑามาศ ผิวงาม

นาย วิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นางสาว มูรนี กามา

นางสาว นุรฮายาตี มะมิง

นางสาว อารียา ขุนจันทร์

นาย จิตพล อินทรประชา

นางสาว สกุลรัตน์ กุลกิจ

นางสาว ธันย์ชนก พลหาญ

นาย ศุภรักษ์ บริพันธ์

นางสาว สุมัตรา คงแตง

นางสาว ณัฐชยา สนพะเนา

นางสาว ศุภิสรา แววบุตร

นาย ปริชญ์ศักดิ์ มากชลบท

นางสาว ปัทมา เสมโซ๊ะ

นางสาว วรรณลานนา โกษะยาอัฑฒทรัพย์

นาวสาว วนิลลา เชมนะศิริ

นางสาว กานต์ธีรา เลิศปัญญา

นายสุพิชฌาย์ รักษาแก้ว

นายชวัลธร ศรพลทัน

นางสาววรรณวิภา นัฐกรานต์นุวัฒน์

นายอรรถชัย วีระ

นายฉันทพัฒน์ จันทร์ปัญญา

นางสาววิษณ์รัตน์ เบนไซเปา

นางสาวฮานาน หะยีมะดีเย๊าะ

นางสาวนฤมล ยอดทองดี

 

นาย กิตติศักดิ์ วัจฉลพงษ์   

นาย ธนชัย ทรัพย์มี

นาย ธนกร อัยกร

นางสาว ณิชกานต์ จันภิรมณ์

นาย พงษ์พัฒน์ ไร่เจริญ

นางสาว พลอยพรรณาราย สุขพรศิริ

นางสาว คัทลียา หาญพิสุทธิกุล

นางสาว ธันย์ชนก วงศ์เศรษฐกุล

นางสาว ธารทิพ สวัสดิ์รักษ์

นางสาว อรสา ทุทาแสน

นางสาว ลลิตา แสงสิงห์

นางสาว สุจิตรา สุขสำราญ

นางสาว เปรมกมล พลายแก้ว

 

นาย พรหมพล ศรีมานพ

นางสาว นริศรา  นาคำโฮม

นางสาว พรสุดา ฤทธิ์มนตรี

นางสาว ขวัญจิรา วัฒนสืบสิน

นาย ภานุ สุวรรณศรี

นางสาว พิชชาพร พลวารินทร์

นาย ธนาวุฒิ สุทธินุ่น

นางสาว ระวีวรรณ เปลี่ยนสันเทียะ

นางสาว ชนินทร แผนสมบูรณ์

นาย ยศพล วงค์เจริญ

นางสาว อชิรญา ภิญญาพงษ์

นางสาว นุชนาฎ บุญรัตน์

นางสาว นิรมล พิมพ์กลาง

นาย ศุภสัณห์ วุฒิลักษณ์

 

นางสาว โสภาวรรณ ขำเจริญ

นาย แอลลอน นอร์แมน

นาย ลุค เฮฟเฟอร์แนน

นางสาว สายสุทธา  พิมพ์ขาว

นางสาว รชยา วงษ์ดวง 

นาย สุทธิรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 

นาย ศิริชัย สุรชาติเมธินทร์ 

นางสาว จุรีวรรณ แซ่เตี่ย

นาย จิรายุส ใคร่ครวญ

นาย ธนกร เนื่องจำนงค์

นาย อานนท์ แซ่แต้

นาย พัชเญศ สภาการญจน์ 

นางสาว ฆนีกร โตศิริ

นางสาวกานต์ชนก กิตติประภานันท์

นาย พิชยา แซ่ลิ้ม