Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัท แอปโค จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัท แอปโค จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อพนักงานระดมทุน

นาย ปียะวัชร แซ่โง้ว

นางสาว วรรณรัชต์  สมบูรณ์

นางสาว อรวรรณ จันทร์เพชร

นางสาว ซิมญ่า  ไพรพฤกษ์

นางสาว กนกวรรณ ตรงใจ

นางสาว ณัฐวรา ชูโชติ

นางสาว มุกดา คะเสนา

นาย ทินกร พร้อมกลาง

นางสาว เพขรลดา พึ่งประเสริฐ

นางสาว รัตนกร เทียนไธสง

นางสาว กัญญาณัฐ สุขมิ่ง

นางสาว กุลวาณีย์ กะโด

นางสาว จุฑามาศ ผิวงาม

นาย วีรยุทธ หลาดไหล

นางสาว สโรชา สมอยู่

นางสาว สิริพร จันทนะสาร

นางสาว ณัฐชยา เลิศอนันต์

นางสาว สโรชา ทนงาน

นางสาว เพ็ญนภา พรรณธีรกุล

นาย วิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นาย กนก จันทร์แก้ว

นางสาว มูรนี กามา

 

 

นาย กิตติศักดิ์ วัจฉลพงษ์   

นาย ธนชัย ทรัพย์มี

นาย พรหมพล ศรีมานพ

นางสาว สุวิสาข์ วัฒนสิน

นางสาว กัญญา จิรชัยศักดิ์เดชา

นางสาว ศศิธร สิงห์เถื่อน

นางสาว กนกพร สิงเคน

นาย ศิขรินทร์ แสงถนอม

นางสาว แพรวา ธีระปัญญาชัย

นาย รัฐนันท์ เลิศสรน์ศิริ

นางสาว เฌอมาส  มานะวงศ์อุบล

นางสาว นริศรา  นาคำโฮม

นางสาว ธันธิดา ปงลังกา

นางสาว กวินทิพย์ ธีระมั่นคง

นาย ธนกร อัยกร

นางสาว วัชโรบล คู่กระสังข์

นาย ภาธร โสภิตอาภา

นาย ชยพล จิรศรีสกุล

นางสาว ณิชกานต์ จันภิรมณ์

นาย ภานุวัตร ศรีนฤวรรณ

นางสาว วารินี โคตรวงค์

นาย ภูตะวัน วาทยานนท์

นาย ธีรชัย จำเริญ

นาย วรัญญู เหมือนเพ็ชร

นาย ศรัณย์ ศิริเจริญ

นาย อัมมัน โอชา

 

นางสาวสรัญญา ศุภกำเนิด

นางสาว ชุติกาญจน์ นารี

นาย ณัฐดนัย คนโทฉิมพลี

นางสาว ทิพย์รัตน์ สารเจริญ

นายวริทธิ์ อุสาหพานิช

นาย คมธนา  ขันเจริญสุข

นางสาว อังคณา ชูช่วย

นางสาว ชุติมณฑน์ ฉางทองคำ

นางสาว ศรีสุดา เกยงค์

นางสาว ณัฎฐณิชา บูรณธนิต

นางสาว อรุชา อรุณเดชวุฒิ

นางสาว จุฑาทิพย์ ธาตุจันทร์

นางสาว ณัทนัดดา สุวรรณเจริญ

นางสาว กนกวรรณ ล้อมน้อย

นางสาว ปรมาภรณ์ เมธีวรกุลกิจ

นาย ศิระการ ทองใบ

นาย จิรายุ บรรดาศักดิ์

นางสาว สุคนธ์ทิพย์ เสน่ห์ดุษฎี

นางสาว ศิวะพร เทพทวี

 

นาย อิสระพงษ์ วงศ์แดง

นางสาว เมธินี บุญบุตร

นางสาว ภคมน รักไมตรี

นาย สดายุ บุญศักดิ์

นางสาว ชโรทัย หน่ายคอน