Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัท แอปโค จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัท แอปโค จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อพนักงานระดมทุน

นาย ปียะวัชร แซ่โง้ว 

นางสาว จันทัปปภา กองแก้ว

นางสาว วรรณรัชต์  สมบูรณ์

นางสาว อรวรรณ จันทร์เพชร

นางสาว ซิมญ่า  ไพรพฤกษ์

นาย ชัยชนะ ตะบุตร

นางสาว กนกวรรณ ตรงใจ

นางสาว ณัฐวรา ชูโชติ

นางสาว เลอวิสรา  สีห์พยุภักดี

นางสาว มุกดา คะเสนา

นาย ทินกร พร้อมกลาง

นางสาว ภัทรา แก้วจันทรา

นางสาว เพขรลดา พึ่งประเสริฐ

นางสาว รัตนกร เทียนไธสง

นางสาว ธีรกานต์ วินสา

นาย กฤตนันท์ เพ็ญศิริสมบูรณ์

นางสาว พาขวัญ ขำทอง

นางสาว กัญญาณัฐ สุขมิ่ง

นางสาว กุลวาณีย์ กะโด

นาย ปณิธาน เกตุแก้ว

นางสาว จุฑามาศ ผิวงาม

นาย วีรยุทธ หลาดไหล

นาย พงศ์ภัทร์ จ้อยสองศรี

นางสาว กรวรรณ ใจยาว

นางสาว ปารณีย์ สุวรรณกาศ

นางสาว สโรชา สมอยู่

นางสาว สิริพร จันทนะสาร

นางสาว ณัฐชยา เลิศอนันต์

นางสาว ธัญยา ทาอุโมงค์

 

นาย กิตติศักดิ์ วัจฉลพงษ์   

นาย ธนชัย ทรัพย์มี

นาย พรหมพล ศรีมานพ

นางสาว สุวิสาข์ วัฒนสิน

นางสาว กัญญา จิรชัยศักดิ์เดชา

นางสาว ศศิธร สิงห์เถื่อน

นางสาว อภิญญา เลิศวิชญกมล

นางสาว ปทุมมา เครื่องธนโชค

นางสาว กนกพร สิงเคน

นาย ศิขรินทร์ แสงถนอม

นางสาว แพรวา ธีระปัญญาชัย

นาย รัฐนันท์ เลิศสรน์ศิริ

นางสาว เฌอมาส  มานะวงศ์อุบล

นางสาว นริศรา  นาคำโฮม

นางสาว ธันธิดา ปงลังกา

สุวรรณา ทองห่อ

นางสาว ปิ่นชฎา ไชยมณี

นาย สุกฤษฎิ์ ภูมิผิว

นางสาว กวินทิพย์ ธีระมั่นคง

นาย อนุณ์ชา ทวีวงศ์ทรัพย์

นางสาว ชลิดา  ลูกรัตน์

นางสาว ณัฐนันท์ แซ่ตัน

นาย ธนกร อัยกร

นาย อรุณชัย  ธนโสภณรัตน์

นางสาว กมลวิช เดิมสูงเนิน

นางสาว วัชโรบล คู่กระสังข์

นาย ทวีศักดิ์ ภูคำตา

นางสาว กมลชนก เวียงแก้ว

นางสาว ศรินพร พิมพ์เถื่อน

นางสาว รัชณีกร  ค่องสกุล

นางสาวสรัญญา ศุภกำเนิด

นายณัฐดนัย คนโทฉิมพลี

นางสาว พิมพ์นภา เลิศกิตติกุลโยธิน

นาย คมธนา  ขันเจริญสุข

นาย กรรชัย ภูบังไม้

นางสาว อังคณา ชูช่วย

นางสาว ศรีสุดา เกยงค์

นาย ณัฐชัย ชาววันดี

นางสาว ณัฎฐณิชา บูรณธนิต

นางสาว รัตน์จิตร พันธุ์ทอง

นางสาว วิภาดา  สิงห์สัน

นางสาว เนตรนฤนาถ ถาวรแท้

 

นางสาว เมธินี บุญบุตรนาย อิสระพงษ์ วงศ์แดง

นางสาว ไพรินทร์ อินทร์อร่าม

นางสาว ภคมน รักไมตรี

นางสาว จิตรา อินทร์อร่าม

นาย วิชัย ศรีหะ