Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัท แอปโค จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัท แอปโค จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อพนักงานระดมทุน

นาย ปิยะวัชร  แซ่โง้ว
น.ส. จันทัปปภา กองแก้ว
น.ส. วรรณรัชต์  สมบูรณ์
น.ส. อรวรรณ  จันทร์เพชร
น.ส. ซิมญ่า  ไพรพฤกษ์
นาย ชัยชนะ  ตะบุตร
น.ส. กนกวรรณ  ตรงใจ
น.ส. ณัฐวรา  ชูโชติ
น.ส. มุกดา  คะเสนา
น.ส. เลอวิสรา  สีห์พยุภักดี
นาย ทินกร  พร้อมกลาง
น.ส. อรพินท์  แสงแก้วนพเก้า
น.ส. พรผกา  อัครธิติพงศ์
น.ส. ภัทรา  แก้วจันทรา
น.ส. เพชรลดา  พึ่งประเสริฐ
น.ส. รัตนกร  เทียนไธสง
น.ส. ธีรกานต์  วินสา
นาย สธนดล  เมืองเจริญ
นาย กฤตนันท์ เพ็ญศิริสมบูรณ์
 
 
 
นาย กิตติศักดิ์   วัจฉลพงษ์    
นางสาว บงกชพร ธีรชาติอนันต์
นาย อภิวัฒน์ มาสา
นาย ณคลัล เฉลิมศรี
นาย พีรณัฐ หลำดี
นางสาว สุกฤตา อิทธิวัตร
นาย ณัชสมัชญ์ ธัญทรพิทักษ์
นางสาว ปาลิตา เกศนาคินทร์
นาย พรหมพล ศรีมานพ
นางสาว สุวิสาข์ วัฒนสิน
นางสาว เกวลิน  แก้วมีศรี
นาย ณัฐยศ เด่นชูวงศ์
นางสาว กัญญา จิรชัยศักดิ์เดชา
นาย  วัชรเรส นพพยูรกุลวงศ์
นางสาว พรรณวดี ประสานดี
นางสาว มยุรา เอกรุ่งเรืองกุล
นางสาว อภิญญา เลิศวิชญกมล
นางสาว ศณัฐชยา น้อยหุ่น
นาย วีรยุทธ ลิ่มสืบเชื้อ
นางสาว พลอยปภัส ลาภทิพมนต์
นางสาว สุฑารัตน์ เรืองสง่า
นาย เจษฎา ตะต้องใจ
นางสาว อมรรัตน์ รัตนไตรมาศ
นาย วรพล ธัญลวะณิชย์
นาย ดิษณ์กร ทุมวงศ์
นาวสาว วราภรณ์ วงษ์เสนา
นางสาว ชนัญชิดา สิทธิวงศ์
นางสาว ณิชญาพิมพ์ พิเนตรเสถียร
นาย รัฐพงศ์ บุญเกื้อกุลวงษ์
นาย วุฒิเมศร์ นันทสุรเสฏฐ์
นาย  กุนต์ณัฐฐ์ อุดมเจริญเกษม
นางสาว  ณัฐธิดา เพชรแก้ว
นางสาว รมย์ธีรา เจริญสุขโสภณ
นางสาว จุฑารัตน์ ธำรงวรางกูร
นางสาว สรัญญา ชโยกาล
นาย วรเมธ สมส่วน
นาย ติณณ์ อุยญาหาญ
นางสาว ณรินภรณ์ เสวีลลภ
นางสาว สวพร วงศ์ชัยศรี
นางสาว จิตรา  มีแก้ว
นาย ภูชนก ปานประเสริฐ
นางสาว ธันฐภัทร์ ขำเจริญ
นางสาว วิจิตรา นรายศ
นางสาว พรธิปไตย เล็กน้อย
นางสาว นฤมล ปานเพ็ชร์
นาย ศวีรวัฒน์ สินทอง
นางสาว นันทิชา พาโอภาส
นางสาว อัมรินทร์ ใจวัน
นางสาว ประณยา ทิพย์ฝั้น
นางสาว สุพรรษา ออนอิน
นาย ทินไชยโชติ ธัญญพันธ์โสภณ
นาย ชวิน โอภาศเจริญสุข
นางสาว วทันยา ชุ่มแจ่ม
นาย กิตติพงษ์  เจียระวงศ์   
นาย นัทธพงศ์  บุญมาลี   
นางสาวกุลกาญจน์   พิริยะการสกุล 
นางสาว จิตติมา   สุวรรรรัตน์   
นางสาว จิราภรณ์  สุวรรณยุหะ
นางสาว ชไมพร  พันธุ์ปรีดา 
นาย ปิยวัฒน์ อยู่สบาย
นาย ปรวิช คูณธรรมรัตน์