Skip to main content

ภาษา

 

อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย

อนุสัญญาปีพ.ศ. 2494 ว่าด้วยเรื่องสถานภาพของผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญใน การตัดสินว่าใครคือผู้ลี้ภัย สิทธิของผู้ลี้ภัยและหน้าที่ของรัฐต่อผู้ลี้ภัยมีอะไรบ้าง พิธีสารปีพ.ศ. 2510 ได้ยกเลิกข้อจำกัดทางกายภาพและระยะเวลาของอนุสัญญา และในปีพ.ศ. 2544 ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ตีพิมพ์นิตย-สารผู้ลี้ภัยฉบับพิเศษสำหรับวาระครบรอบห้าสิบปีของอนุสัญญาอีกด้วย (pdf, 1.2MB)

เนื้อหาของอนุสัญญาปีพ.ศ. 2494 และพิธีสารปีพ.ศ. 2510

เอกสารหลักสำหรับการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและเนื้อหาของพิธีสารที่ได้ยกเลิกกำหนดระยะเวลาและข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของอนุสัญญา

ถาม-ตอบเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยปีพ.ศ. 2494

คำถามที่ถูกถามอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับอนุสัญญา

แปลโดย คุณวรรณจันทร์ ไชยมนตรี