Skip to main content

ภาษา

หน่วยงานที่ทำงานกับเรา

ยูเอ็นเอชซีอาร์ ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ภาครัฐบาล เอกชน เอ็นจีโอ และหน่วยงานอื่นของสหประชาชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่อาศัยในค่ายในประเทศไทย รายละเอียดของหน่วยงานที่เราทำงานด้วยมีรายละเอียด ดังนี้

รัฐบาล

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เอ็นจีโอ

 • Aide Médicale Internationale
 • American Refugee Committee
 • Catholic Office for Emergency Relief and Refugees
 • Handicap International
 • Taipei Overseas Peace Service
 • International Rescue Committee
 • Jesuit Refugee Service
 • Malteser International
 • Right to Play
 • Shanti Volunteer Association
 • Solidarites
 • Thailand Burma Border Consortium
 • Women’s Education for Advancement and Empowerment
 • World Education
 • ZOA Refugee Care

หน่วยงานของสหประชาชาติ

 • UNDP (UNV)
 • UNOPS
 • FAO
 • ILO
 • IOM
 • OHCHR
 • UNDP
 • UNESCO
 • UNFPA
 • UNICEF
 • WHO

ภาคเอกชน

 • บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด มหาชน หรือ (ซีพีเอ็น)
 • ฟู้ดแลนด์
 • เดอะ มอลล์
 • สยาม ฟิวเจอร์ กรุ๊ป
 • Manpower
 • Microsoft
 • Nike
 • PricewaterhouseCoopers
 • WPP