Skip to main content

ภาษา

 

ความร่วมมือภาคเอกชน

ปัจจุบันจำนวนผู้คนที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านเรือนตัวเองสูงถึง 65 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้ง และการประหัตประหาร โดยจำนวนดังกล่าวใกล้เคียงกับจำนวนประชากรของประเทศไทย

การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย เป็นหัวใจหลักของการทำงานด้านมนุษยธรรมของ UNHCR มีครอบคลุมทั้งความต้องการที่เร่งด่วน และขั้นพื้นฐาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วม ใช้ศักยภาพของตนเอง ในการช่วยเหลือชุมชนของตนเองอีกด้วย

การทำงานของ UNHCR ทั่วโลก อาศัยงบประมาณเกือบทั้งหมดจากการสนับสนุนโดยสมัครใจจากรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และแนวโน้มที่สูงขึ้น จากบุคคลทั่วไป และภาคเอกชน การได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และมูลนิธิ ทำให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนแก่ผู้ด้อยโอกาสอีกหลายล้านคนทั่วโลก ความร่วมมือจากภาคเอกชนช่วยให้ UNHCR ได้รับความรู้ ทักษะ เพิ่มเติมที่นำมาพัฒนาการทำงานเพื่อมนุษยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความร่วมมือกับ UNHCR จะสร้างแบรนด์ การตลาด และโอกาสในการเติบโตของภาคธุรกิจได้ในเชิงบวก การทำงานร่วมกันจะสร้างความภูมิใจ และเชื่อใจของผู้บริโภค และผู้บริหาร เช่น การวางตำแหน่งของบริษั่ทในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ยกระดับฐานะของบริษัทในระดับนานาชาติ สร้างโอกาสในการหาพันธมิตรในระดับประเทศและนานาชาติ ในบางกรณี การทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ เป็นต้น

 

ตัวอย่างของความร่วมมือระหว่าง UNHCR และภาคเอกชน