Skip to main content

ภาษา

Campaign Location: 
ด่วนที่สุด! สถานการณ์ทางตอนเหนือของซีเรียทวีความรุนแรงขึ้น ชาวซีเรีย 202,000 คน ต้องการความช่วยเหลือด่วนที่สุดตอนนี้