Skip to main content

ภาษา

เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยไร้ที่พักพิง และต้องการความคุ้มครอง พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากท่านตอนนี้
Campaign Location: 
มอบที่พักพิงให้ผู้ลี้ภัยจากสงคราม