Skip to main content

ภาษา

 

หน่วยงานที่ทำงานกับเรา

ยูเอ็นเอชซีอาร์ ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ภาครัฐบาล เอกชน เอ็นจีโอ และหน่วยงานอื่นของสหประชาชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่อาศัยในค่ายในประเทศไทย รายละเอียดของหน่วยงานที่เราทำงานด้วยมีรายละเอียด ดังนี้

 

รัฐบาล

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

เอ็นจีโอ

Aide Médicale Internationale

American Refugee Committee

Catholic Office for Emergency Relief and Refugees

Handicap International

ICS Asia

International Rescue Committee

Jesuit Refugee Service

Malteser International

Right to Play

Shanti Volunteer Association

Solidarites

Thailand Burma Border Consortium

Women’s Education for Advancement and Empowerment

World Education

ZOA Refugee Care

 

ภาคเอกชน

บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด มหาชน หรือ (ซีพีเอ็น)

ฟู้ดแลนด์

เดอะ มอลล์

สยาม ฟิวเจอร์ กรุ๊ป

 

UNHCR Council of Business Leaders:

Manpower

Microsoft

Nike

PricewaterhouseCoopers

WPP

 

หน่วยงานของสหประชาชาติ

UNDP (UNV)

UNOPS

FAO

ILO

IOM

OHCHR

UNDP

UNESCO

UNFPA

UNICEF

WHO