Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR ต้อนรับการลดจำนวนของประชากรคนไร้สัญชาติในประเทศไทย

อดีตเด็กไร้สัญชาติในเขตแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเข้ารับบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

 

กรุงเจนีวา 1 ธันวาคม UNHCR ต้อนรับการประกาศจากรัฐบาลไทยว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีคนไร้สัญชาติจำนวน 18,773 คนที่ได้รับสัญชาติไทย

โดยจากตัวเลขสถิติของกรมการปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการสมัครขอสัญชาติได้ระบุว่าจากฐานข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ 2558 มีจำนวนคนไร้สัญชาติรวมทั้งสิ้น 443,862 คน

“นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าบุคคลที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากไม่สามารถได้รับเอกสารยืนยันสถานะพลเมือง ไม่สามารถมีงานทำถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่สามารถเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาลเนื่องจากไม่มีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน ขณะนี้สามารถเข้าถึงสิทธิ และบริการต่างๆได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในฐานะพลเมืองไทยแล้ว”คุณรูเวนดรินี่ เมนิคดิเวล่า  ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าว

UNHCR ได้สนับสนุนโครงการต่างๆที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงด้านสัญชาติที่จังหวัดเชียงราย และตาก ด้วยการร่วมมือกับชุมชน ให้ความช่วยเหลือด้านการยื่นสมัครขอสัญชาติ ติดตามผลการยื่นขอสัญชาติที่คงค้าง และการให้คำแนะนำ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมุ่งเน้นการให้สัญชาติกับเด็กที่อยู่ในวัยเรียน และกลุ่มคนที่อยู่ในความเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

หลายปีที่ผ่านมา UNHCR ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการยืนยันสัญชาติของตนซึ่งโดยมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เราได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านนี้ในระดับอำเภอ และได้สนับสนุนด้านการเงินสำหรับการจ้างงานทีมเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เพื่อทำงานลงพื้นที่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลด้วย

“ตัวเลขสถิตินี้ รวมถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ในทุกๆระดับของการปฏิบัติงานบริหารราชการแผ่นดินต่อกระบวนการยื่นขอสัญชาติ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสิ้นสุดปัญหาไร้สัญชาติในประเทศไทย” คุณรูเวนดรินี่  กล่าว “นี่คือผลลัพธ์ของความทุ่มเทในการทำงานอย่างต่อเนื่องจากภาคประชาสังคม กลุ่มนักวิจัย และกลุ่มข้าราชการของสำนักบริหารการทะเบียน” UNHCR ต้อนรับกลยุทธ์ที่ทางรัฐบาลไทยได้ออกมาเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อมอบโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการมีที่พักอาศัยที่ถาวร รวมถึงแบบแผนแนวทางเพื่อเพิ่มการเข้าถึงด้านสาธารณสุข และการศึกษาด้วย

ยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานะทางกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคลที่ได้ประกาศใช้เมื่อปีพ.ศ 2548 ได้นำเสนอแนวทางเพื่อเพิ่มการเข้าถึงด้านสัญชาติการลดขั้นตอนต่างๆให้ลดน้อยลงจะส่งผลให้กระบวนการยื่นขอสัญชาตินั้นสามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นภายใต้กรอบการทำงานตามกฎหมายของรัฐบาลไทย

UNHCRคือหน่วยงานของสหประชาชาติที่ได้ถูกแต่งตั้งจากสมัชชาแห่งสหประชาชาติให้มีหน้าที่ในการลดจำนวนของคนไร้สัญชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา UNHCRได้เปิดตัวโครงการระดับโลกเพื่อสิ้นสุดการไร้สัญชาติภายในปีพ.ศ. 2567 โดยการเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพความเป็นอยู่ของคนไร้สัญชาติ และเสนอแนวทางเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานรัฐบาลในการปฏิรูปข้อบังคับทางกฎหมาย และการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อที่จะลดจำนวนของประชากรคนไร้สัญชาติ ซึ่งตอนนี้มีประมาณ 10 ล้านคนทั่วโลก