Skip to main content

ภาษา

 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี​ (ว.วชิรเมธี) สนับสนุนโครงการ Nobody Left Outside เดินทางเยือนสำนักงาน UNHCR Malaysia

 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี​ (ว.วชิรเมธี) ที่สำนักงาน UNHCR Malaysia

 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี​ (ว.วชิรเมธี) ที่สำนักงาน UNHCR Malaysia ©UNHCR/ Rerngrit Thichan
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี​ (ว.วชิรเมธี) ที่สำนักงาน UNHCR Malaysia ©UNHCR/ Rerngrit Thichan

 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้สนับสนุนกิตติมศักดิ์ของ UNHCR เดินทางเยี่ยมสำนักงาน UNHCR ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ UNHCR Malaysia เพื่อดูการทำงานให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยในเขตเมืองในประเทศมาเลเซีย

โดย UNHCR ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ลี้ภัย และโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNHCR ในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย นอกจากนี้ ท่านว.วชิรเมธียังได้เยี่ยมชมโรงเรียนและคลินิคเพื่อผู้ลี้ภัยที่ดำเนินการโดย มูลนิธิพุทธฉือจี้ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ซึ่งดำเนินโครงการโดย Earth Heir - Celebrating Craftsmanship และ Dignity for Children Foundation รวมทั้งได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาในประเทศมาเลเซีย

ท่านว.วชิรเมธี ให้ความเมตตาสนับสนุนโครงการ #เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก ของ UNHCR เพื่อจัดหาที่พักพิงให้แก่ผู้ลี้ภัยที่กำลังเดือดร้อนในขณะนี้

 

 • พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) รับฟังสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในเขตเมืองจาก นาย Richard Towle ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศมาเลเซีย ©UNHCR/ Chayanon Panyathiraphong

 • พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) รับฟังสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในเขตเมืองจาก นาย Richard Towle ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศมาเลเซีย ©UNHCR/ Chayanon Panyathiraphong

 • ท่านว.วชิรเมธี เยี่ยมชมศูนย์การศึกษา Harmony ที่ UNHCR สนับสนุนให้มูลนิธิพุทธฉือจี้ เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยได้ดูงานด้านการเรียนการสอน ร่วมพูดคุยกับครู และนักเรียน ©UNHCR/ Chayanon Panyathiraphong

 • ท่านว.วชิรเมธี เยี่ยมชมศูนย์การศึกษา Harmony ที่ UNHCR สนับสนุนให้มูลนิธิพุทธฉือจี้ เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยได้ดูงานด้านการเรียนการสอน ร่วมพูดคุยกับครู และนักเรียน ©UNHCR/ Chayanon Panyathiraphong

 • ท่านว.วชิรเมธี เยี่ยมชมศูนย์การศึกษา Harmony ที่ UNHCR สนับสนุนให้มูลนิธิพุทธฉือจี้ เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยได้ดูงานด้านการเรียนการสอน ร่วมพูดคุยกับครู และนักเรียน ©UNHCR/ Chayanon Panyathiraphong

 • ท่านว.วชิรเมธี เยี่ยมชมศูนย์การศึกษา Harmony ที่ UNHCR สนับสนุนให้มูลนิธิพุทธฉือจี้ เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยได้ดูงานด้านการเรียนการสอน ร่วมพูดคุยกับครู และนักเรียน ©UNHCR/ Chayanon Panyathiraphong

 • ท่านว.วชิรเมธี เยี่ยมชมคลินิคที่เปิดให้บริการฟรีสำหรับผู้ลี้ภัย ซึ่งดำเนินโครงการโดยมูลนิธิพุทธฉือจี้ ©UNHCR/ Rerngrit Thichan

 • คณะท่านว.วชิรเมธี ชมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้หญิงลี้ภัย โดยอบรม และขายสินค้าทำมือ ซึ่งดำเนินการโดย Earth Heir ©UNHCR/ Rerngrit Thichan

 • คณะท่านว.วชิรเมธี ชมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้หญิงลี้ภัย โดยอบรม และขายสินค้าทำมือ ซึ่งดำเนินการโดย Earth Heir ©UNHCR/Susama Kitiyakara

 • คณะท่านว.วชิรเมธี ชมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้หญิงลี้ภัย โดยอบรม และขายสินค้าทำมือ ซึ่งดำเนินการโดย Earth Heir ©UNHCR/Susama Kitiyakara

 • ท่าน ว.วชิรเมธี ร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่อาศัยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ©UNHCR/Chayanon Panyathiraphong

 • ท่าน ว.วชิรเมธี ร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่อาศัยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ©UNHCR/Chayanon Panyathiraphong

 • ท่าน ว.วชิรเมธี ร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่อาศัยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ©UNHCR/Chayanon Panyathiraphong