Skip to main content

ภาษา

 

ยูเอ็นเอชซีอาร์จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการให้ความคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัยและการพิจารณาประโยชน์สูงสุดเพื่อเด็ก ประจำปี 2554

นาย นาอีม เจ. ดูรานี หัวหน้าฝ่ายคุ้มครอง และ หัวหน้าสำนักงานยูเอ็นเอชซีอาร์ภาคสนาม อ.แม่เสรียง จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม

 

เพราะเด็กคือผ้าขาวบริสุทธิ์ที่ต้องการการปกป้องและคุ้มครอง ยูเอ็นเอชซีอาร์ส่งเสริมการคุ้มครองเด็ก โดยการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการให้ความคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัยและการการพิจารณาประโยชน์สูงสุดเพื่อเด็กโดยจัดขึ้นในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ อ.แม่สอด จ. ตาก วันที่ 6-7 กันยายน 2554 จ.กาญจนบุรี และ วันที่ 20-21 กันยายน 2554 จ. แม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 30 หน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วม เช่น หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลคดีเด็กและเยาวชน โรงพยาบาลประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ และองค์กรเอกชน เนื้อหาของการอบรมครอบคลุมแนวทางการทำงานด้านการคุ้มครองเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กของประเทศไทย ขั้นตอนและแนวทางการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กโดยยูเอ็นเอชซีอาร์ ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กในประเทศไทย และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรเอกชนโดยเน้นที่การเปิดโอกาสให้เด็กผู้้ลี้ภัยได้เข้าถึงระบบการปกป้องและคุ้มครองเด็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในที่ประชุม ทุกคนให้ความสนใจในการทำกรณีศึกษา และต่างได้รับความรู้เพื่อร่วมมือกันให้ความคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัยให้มากขึ้นต่อไป

ยูเอ็นเอชซีอาร์วางแผนที่จะจัดการอบรมรูปแบบเดียวกันในปีพ.ศ. 2555 สำหรับเอ็นจีโอที่ทำงานในค่ายเพื่อสร้างความเข้าใจ และการแนวทางการคุ้มครอบเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นาย นาอีม เจ. ดูรานี หัวหน้าฝ่ายคุ้มครอง และ หัวหน้าสำนักงานยูเอ็นเอชซีอาร์ภาคสนาม อ.แม่เสรียง จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม

นาย นาอีม เจ. ดูรานี หัวหน้าฝ่ายคุ้มครอง และ หัวหน้าสำนักงานยูเอ็นเอชซีอาร์ภาคสนาม อ.แม่เสรียง จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม(©UNHCRThailand)

นายกำธร ถาวรสถิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน(©UNHCRThailand)