Skip to main content

ภาษา

News
  • น้ำใจและเงินบริจาคของคุณจะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้อย่างไร เงินบริจาคทั้งหมดของผู้บริจาคในประเทศไทยจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลี้ภัยในค่ายในประเทศไทยเท่านั้น ภายใต้โครงการต่างๆ ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะ