Skip to main content

ภาษา

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบริิจาคกับยูเอ็นเอชซีอาร์ช่วยผู้ลี้ภัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้บริิจาคเงินจำนวน 200,000บาทให้กับยูเอ็นเอชซีอาร์ โดยพระสุธีธรรมานุวัตร(เทียบ สิริญาโณ) ,ผศ., ดร.เป็นตัวแทนส่งมอบ

 

 

วันนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้บริิจาคเงินจำนวน 200,000บาทให้กับยูเอ็นเอชซีอาร์ โดยพระสุธีธรรมานุวัตร(เทียบ สิริญาโณ) ,ผศ., ดร.เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟใหม้ ที่ค่ายบ้านแม่สุรินทร์ และผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทย