Skip to main content

ภาษา

 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

13 ตุลาคม 2559

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยความเป็นผู้นำอย่างหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ตลอดระยะเวลาของการทรงครองราชสมบัติ 70 ปี และตลอดช่วงชีวิต พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจไม่เพียงแต่ยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย แต่ยังทรงรักษาความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศอย่างหาที่เปรียบมิได้

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอยืนเคียงข้างพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รัฐบาล และประชาชนชาวไทยร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของผสกนิกรชาวไทยจะเป็นที่จดจำในใจของเราตลอดไป

 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย