Skip to main content

Languages

โครงการโดย UNHCR ที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

การบริจาครายเดือนหรือรายครั้งของคุณมีความสำคัญมากในการให้ความช่วยเหลือชีวิตของผู้ลี้ภัยในด้านต่างๆ