Skip to main content

ภาษา


เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่ ท่าน ว.วชิรเมธี ให้ความกรุณาต่อ UNHCR ในการร่วมสนับสนุนแคมเปญ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” Nobody Left Outside เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และระดมทุน แก่ผู้ลี้ภัยที่ขาดแคลนที่พักอาศัยเป็นจำนวน 2 ล้านคน

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 UNHCR ได้ถวายตำแหน่งหนึ่งในผู้อุปถัมภ์ของ UNHCR แด่ พระเมธีวชิโรดม  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านสันติภาพ และเมตตาธรรมต่อผู้ลี้ภัย และวิกฤติด้านมนุษยธรรม รวมถึง สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนการทำงานของ UNHCR

ท่ามกลางวิกฤติผู้ลี้ภัยที่กำลังเกิดขึ้น และกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่จำเป็นที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ ก็คือ ความเมตตาการุณย์ หรือความเห็นอกเห็นใจกันโดยไม่แบ่งแยก ท่านว.วชิรเมธีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการเชื่อมโยงผู้นำทางศาสนากับการสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรมของ UNHCR

ท่าน ว.วชิรเมธี พระนักคิด นักเขียน และนักพัฒนาสังคมที่ได้รับความนับถือจากประเทศไทย ได้ให้ความกรุณาสนับสนุนแคมเปญ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” (Nobody Left Outside) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และระดมทุน แก่ผู้ลี้ภัยที่ขาดแคลนที่พักอาศัยจำนวน 2 ล้านคน

ตั้งแต่ท่านได้ร่วมงานกับ UNHCR ท่านว.วชิรเมธี ได้เดินทางเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยจำนวน 2 แห่ง ในประเทศไทย และเยี่ยมผู้ลี้ภัยที่อาศัยในเมืองที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ท่านยังได้ริเริ่มการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 200 รูป จาก 13 ประเทศเข้าร่วมงานประชุม “พุทธศาสนาและมนุษยธรรมในเอเชีย”ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงหลักพุทธศาสนาเพื่อสังคม และการทำงานด้านมนุษยธรรม รวมถึงการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของ UNHCR

ท่าน ว.วชิรเมธี ในฐานะผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพ และเมตตาธรรม ได้กล่าวว่า “ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม แต่เนื้อในเราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน ความสุข ความทุกข์ ของเราล้วนขึ้นต่อกันและกัน เชื่อมโยงถึงกันและกันอย่างแยกไม่ออก เราทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกครอบครัวโลกใบนี้ต่างก็มีหน้าที่ที่จะทำให้โลกของเราเป็นโลกที่น่าอยู่ ร่มเย็น เป็นสุข และมีสันติภาพที่ยั่งยืน ความรัก ความเมตตาการุณย์ หรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน คือจุดเริ่มต้นของสันติภาพโลก”

ท่าน ว.วชิรเมธี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยา และเปรียญธรรม ๙ ประโยค จากสำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ หลังสำเร็จการศึกษาได้อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงประยุกต์ผ่านการเทศน์ การสอน การเขียนหนังสือธรรมประยุกต์จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผลงานธรรมนิพนธ์ชุด “ธรรมะติดปีก” ปัจจุบันท่านมีผลงานธรรมนิพนธ์มากกว่า ๒๐๐ เล่ม หลายเล่มได้รับการแปลสู่ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ดัช อิตาลี เยอรมัน เกาหลี  อินโดนีเซีย และสเปน เป็นต้น

ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิวิมุตตยาลัย” เพื่อสร้างสรรค์สันติภาพโลกผ่านการทำงานด้านการศึกษา และมนุษยธรรม ท่านมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่มนุษยชาติเพื่อผ่านวิธีคิดที่ว่า “โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน”

จากการอุทิศตนทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสันติภาพทำให้องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ น้อมถวายรางวัลแก่ท่านว.วชิรเมธี ไม่ต่ำกว่า ๔๕ รางวัล ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีก ๕ สาขาวิชาจาก ๕ มหาวิทยาลัย

 

  • พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) © ขอบคุณรูปภาพจาก มูลนิธิวิมุตตยาลัย

  • ท่าน ว.วชิรเมธี ผู้อุปถัมภ์ UNHCR เดินกับผู้สูงอายุผู้ลี้ภัยและคุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรี UNHCR ระหว่างการเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยถ้ำหิน ในประเทศไทย © UNHCR

  • ท่าน ว.วชิรเมธี ผู้อุปถัมภ์ UNHCR เดินทางเยี่ยมชมโรงเรียนที่สนับสนุนโดย UNHCR ที่ประเทศมาเลเซีย © UNHCR

  • UNHCR ร่วมกับมูลนิธิวิมุตตยาลัย โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จัดงานเสวนาวิชาการ “พุทธศาสนาและมนุษยธรรมในเอเชีย” เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด หลักพุทธศาสนากับการทำงานด้านมนุษยธรรม รวบรวมพระสงฆ์กว่า 200 รูปจากประเทศต่างๆในเอเชีย ©ขอบคุณรูปภาพจากมูลนิธิวิมุตตยาลัย

  • ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่อาศัยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน ว.วชิรเมธี ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ©UNHCR/Chayanon Panyathiraphong