Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR ยกย่องประเทศไทยในความตั้งใจล่าสุดเพื่อลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

UNHCR ยกย่องประเทศไทยในความตั้งใจล่าสุดเพื่อลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กรุงเทพฯ, ๒๙ ธันวาคม

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR)ยกย่องความก้าวหน้าของรัฐบาลไทย ที่มุ่งทำให้เด็กและเยาวชนซึ่งประสบกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจำนวนประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน ได้รับประโยชน์จากมติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆนี้ ในเรื่องการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย 

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่า แนวทางและมาตรการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เด็กสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้ ถ้ามีคุณสมบัติคือ ๑) เกิดในประเทศไทย และเป็นบุตรของคนต่างด้าวกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำทะเบียนและเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ ๒) เกิดในประเทศไทย เป็นบุตรของคนต่างด้าวอื่นๆ และเรียนหนังสือในประเทศไทยจนจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ถ้ายังเรียนไม่จบระดับอุดมศึกษา จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี

ถ้าเป็นกรณีของเด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยไม่ทราบว่าบิดามารดาเป็นใคร เด็กสามารถใช้สิทธิในการยื่นขอสัญชาตินี้ได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

เด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอตามภูมิลำเนาที่ถูกระบุไว้ในหลักฐานการทะเบียนราษฎร โดยต้องมีเอกสารประกอบ เป็นต้นว่า สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวที่ระบุเลขประจำตัว ๑๓ หลัก

รูเวนดรินี เมนิกดิเวลา ผู้แทนUNHCRประจำประเทศไทย กล่าวว่า “มติจากคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการต่อยอดแนวทางและมาตรการที่ประกาศใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยขยายขอบเขตของคุณสมบัติและชี้แจงหลักเกณฑ์และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและแน่วแน่ของรัฐบาลไทยที่จะลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นกับเด็ก”

ทั้งนี้ประเทศไทยให้การรับรองอย่างเป็นทางการต่อโครงการ #IBelong  ของ UNHCRซึ่งเป็นการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติภายใน ค.ศ. ๒๐๒๔ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติให้หมดไป โดยประเทศไทยได้เป็นผู้นำของ “กลุ่มของเพื่อน” ภายใต้โครงการรณรงค์นี้

ผู้แทนUNHCRประจำประเทศไทย ยังกล่าวอีกด้วยว่า “ประชาคมระหว่างประเทศต่างยินดีต่อการให้คำมั่นสัญญาของประเทศไทยที่จะทำการแก้ปัญหาสัญชาติ เรารอคอยที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานและดำเนินการร่วมกันกับรัฐบาลไทย เพื่อที่จะเปลี่ยนคำมั่นสัญญาดังกล่าวให้เป็นแผนปฏิบัติงานและได้ผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวัง”

UNHCRได้ดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน โดยจัดตั้งศูนย์บริการในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงและแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติรวมทั้งครอบครัวของพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญชาติ รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อยื่นคำร้องขอเอกสารรับรองการเกิด สัญชาติ สิทธิอาศัยถาวรและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางทะเบียนราษฎรได้

การดำเนินงานของโครงการดังกล่าวมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐในระดับอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่น ซึ่งต่างทำงานในประเด็นไร้รัฐไร้สัญชาติเช่นกัน นับจนถึงปัจจุบัน ADRAได้ดำเนินการในส่วนของคำร้องไปแล้วประมาณ ๑๐,๐๐๐ ฉบับ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  UNHCRและ ADRAจะทำการปรับยุทธศาสตร์การเข้าถึงชุมชนและยังคงให้ความช่วยเหลือประชากรที่ไร้รัฐไร้สัญชาติในการเตรียมเอกสารและยื่นคำร้องเพื่อขอสัญชาติต่อไป

UNHCRมีอาณัติที่ได้รับมอบหมายจากสมัชชาสหประชาชาติในการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งกระทบประชากรประมาณ ๑๐ ล้านคนทั่วโลก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ UNHCRเริ่มโครงการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติภายใน ค.ศ. ๒๐๒๔ (#IBelong Campaign) ซึ่งดำเนินการทั่วโลก โดยสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาของประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติ และเสนอแนวทางเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในการปฏิรูปกฎหมายสัญชาติและปรับปรุงนโยบายเพื่อลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

thaba@unhcr.org